نام و نام خانوادگی: راژان چهره

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: بهداشت باروری 

رتبه دانشگاهی: استادیار

C.​V

پست الکترونیک: chehreh-r@medilam.ac.ir