لیست اعضای شورای پژوهشی مرکز توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی (ره)

جناب آقای دکتر محمدرضا کفاشیان (معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه)

جناب آقای دکتر علی صیدخانی نهال (مدیر محترم پژوهش دانشگاه)

 خانم دکتر الهام پورنجف، متخصص زنان و زایمان (ریاست بیمارستان آیت الله طالقانی (ره))

خانم دکتر طیبه رشیدیان، متخصص زنان و زایمان  (معاونت آموزشی دانشکده پزشکی)

خانم دکتر نسرین غیاثی، دکترای آموزش بهداشت، (معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)

خانم دکتر راژان چهره، دکترای بهداشت باروری (مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی (ره))

خانم دکتر صفورا طاهری، دکترای بهداشت باروری، (مدیر گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی)

خانم دکتر آناهیتا جلیلیان، متخصص زنان و زایمان  

آقای دکتر سجاد نورالهی، فوق تخصص اطفال

آقای دکتر محمد مرادی، فوق تخصص اطفال

آقای دکتر پرویز کریمی، فوق تخصص اطفال

خانم دکتر شریفی، دکترای بهداشت باروری

خانم مهناز شفیعیان، کارشناسی ارشد مامایی

خانم نازنین رضایی، کارشناس ارشد مامایی

خانم زینب سهرابی، کارشناسی ارشد مامایی