کارشناس مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: الهام علی زاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

پست الکترونیک: alizadeh.elham2@gmail.com