جلسات شورای پژوهشی

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی

 1. اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره پزشکی عمومی در چهارچوب این آئین نامه و متناسب با تخصص و وظایف علمی خود می توانند طرح پژوهشی ارائه دهند.
 2. جلسات شورای پژوهشی این واحد در دانشکده پزشکی و با حضور سرپرست واحد یا جانشین ایشان برگزار می گردد.
 3. مجریان پروپوزال های مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی حداکثر ظرف مدت 2 هفته یامدت تعیین شده از طرف واحد ، موظف به اصلاح پروپوزال خود و تحویل آن به واحد جهت تأیید کارشناس می باشند در غیر اینصورت تصویب و عدم تصویب پروپوزال منوط به طرح مجدد در شورا می باشد.
 4. مدت زمان انجام طرح از زمان تصویب پروپوزال می باشد.
 5. پروپوزال های تحقیقاتی به صورت تکمیل شده به همراه CD  به واحد توسعه تحقیقات بالینی تحویل داده می شود.
 6. طرح های تحقیقاتی قبل از جلسه پژوهشی توسط کارشناس پژوهش واحد مورد بررسی قرار می گیرند.
 7. پس از تصویب طرح و ارسال به دانشکده ، واحد مسئولیتی در قبال عقد قرارداد در رابطه با هزینه طرح با مجری ندارد.
 8. در مورد طرح های تحقیقاتی ، مجری موظف است گزارش نهایی طرح خود را به موقع  به واحد تحویل دهد.
 9. در صورت تأیید گزارش نهایی طرح تحقیقاتی توسط 2 کارشناس مربوطه ، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه CD و کد طرح و گزارش زمان تحویل به موقع به مدیر پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.
 10. مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و طرح نامه مصوب در چهار چوب جدول زمان بندی شده به پایان برساند.
 11. تمدید مدت انجام طرح منوط به درخواست کتبی مجری و موافقت شورای پژوهشی واحد و کمیته تخصصی مربوطه است.
 12. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد با درخواست کتبی مجری و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود .
 13. مجری مکلف است حداقل یک مقاله حاصل از طرح پژوهشی را درنشریه های معتبر علمی – پژوهشی منتشر کند.
 14. بودجه طرح های پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین می شود و میزان آن هر سال توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین می گردد.
 15. مالکیت حقوق مادی و معنوی حاصل از طرح های پژوهشی درچارچوب قوانین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایلام می باشد.