قوانین و مقررات

 جدول نهایی تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه تحقیقات نظام سلامت

بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی و سایر مراکز خدمات بهداشتی

 

1

ارزیابی عملکرد نظام سلامت

 

2

راهکارهای جذب بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت

 

3

بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با رفتارهای بهداشتی در جامعه

 

4

مدلهای مناسب در ارتقای همکاری بین بخشی 

 

 5

هزینه اثربخشی برنامهای ارتقاء سلامت و مداخلات موثر بر آن

  

 6

طراحی و توسعه مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت 

 

 7

طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه ها و ابزارهای مرتبط با سلامت

 

 8

مدلسازی و طراحی بانک های اطلاعاتی آماری در حوزه های سلامت 

 

9

ناباروری اقتصادی و اجتماعی در حوزه سلامت

 

10

 

 

جدول نهایی تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه سلامت روان و بیماریهای رفتاری

بررسی جوانب مختلف سوء مصرف مواد

 1

سلامت روان در مناطق شهری و مناطق حاشیه ای

 2

خودکشی و جنبه های مختلف آن

 3

اپیدمیولوژی رفتارهای پرخطر جوانان

 4

تامین امنیت زنان و کاهش خشونت علیه آنها

 5

اختالالت روانی)اضطراب، افسردگی و...(

 6

اختلال عملکرد جنسی

 7

اختلالات خواب

 8

اختلالات سایکوسوماتیک

 9

اختلالات طیف اوتیسم

 11

 

 

 

 

جدول نهایی تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه مولفه های اجتماعی موثر برسلامت

روشهای توانمندسازی گروههای اجتماعی در برنامههای آموزش و ارتقا سلامت

 1

هم گیری شناسی، پیشگیری و عوامل اجتماعی اعتیاد-ایدز

 2

نقش زنان در کنترل آسیب های اجتماعی

 3

آسیب شناسی فضای مجازی

 4

رسانه و سلامت

 5

مشارکت مردمی و فرهنگ شهروندی در ارتقا سلامت

 6

مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی

 7

عوامل زمینهساز و محافظتی در ایجاد آسیبهای اجتماعی

 8

خشونت در بین جوانان و نوجوانان

 9

علل و آثار فقر در ایلام

 10

 

جدول نهایی تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه خدمات پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 

مداخلات پرستاری و مامائی در بحران و بلایا

 1

طراحی ، اجرا و ارزشیابی مداخلات به منظور ارتقاء کمی و کیفی زایمان طبیعی و کاهش سزارین

 2

مراقبت در منزل با تاکید بر فرآیندهای پرستاری

 3

نوآوری و کارآفرینی و ارتباط با سازمان صنعت و بازار کسب و کار- در حوزه خدمات پرستاری و مامایی

 4

کاربرد مداخلات پرستاری در اختلالات سوء مصرف) پیشگیری، درمان و توانبخشی(

 5

تسهیل کننده ها و موانع زایمان طبیعی

 6

طراحی و روایی سنجی ابزار در حیطه مراقبت های پرستاری و مامایی

 7

تحقیقات در مورد تکنیک های رادیولوژی و پزشکی هستهای

 8

تحقیقات بالینی در حوزه بیهوشی و اتاق عمل

 

 9

 

 

 

 

 

 

(جدول نهایی تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه بیماریهای پری ناتال (بیماری های مربوط به دوران و حین تولد و بیماری های مادران

حاملگی و عوارض آن

 1

مورتالیتی و موربیدیتی مادران

 2

زایمان به روش سزارین و طبیعی

 3

حاملگیهای پرخطر

 4

ناهنجاری های مادرزادی

 5

ترومبوآمبولی در مادران

 6

IUD و مشکلات مربوط به آن

 

 7

پژوهش در حیطه سلامت معنوی

 1

رعایت حقوق بیمار در مراکز بهداشتی درمانی

 2

رعایت موازین اخلاقی در برنامههای ارتقای سلامت

 3

اخلاق در پژوهش

 4

ارزیابی نیازهای فرهنگی اساتید، دانشجویان، کارکنان و خدمت گیرندگان دانشگاه

 5

ارزیابی و ارتقاء اخلاق حرفهای اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه

 6

ارتقا فرهنگ دینی و قرآنی در بین اساتید دانشجویان و کارکنان دانشگاه

 7

فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه 

 8

پژوهش در حیطه اخلاق، حقوق و مقررات پرستاری و مامایی

 9

 

 

جدول نهایی تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه نظام ثبت بیماریها

ریجستری بیماریهای واگیر

 1

ریجستری بیماریهای قلبی عروقی

 2

ریجستری بیماری های مغز و اعصاب

 3

ریجستری سرطانها

 4

ریجستری بیماریهای روانی

 5

ریجستری بیماریهای اتوایمیون

 6

ریجستری حوادث و سوانح

 7

ریجستری آسیبهای اجتماعی

 8

اصلاح و ارتقای نظام ثبت بیماریها

 9

ریجستری خودکشی

 

 10