حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

افیلیشن واحد (آدرس واحد) جهت درج در مقالات

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

Affiliation: Clinical Research Development Unit, Ayatollah Taleghani Hospital, Ilam University of Medical Sciences and Health services, Ilam, IRAN

.

با احترام  خواهشمندیم کلیه مقالات و گزارش پایانی طرح ­ها و پایان نامه هایی که ازمشاوره های واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی(ره) و امکانات این مرکز جهت پژوهش خود  بهره مند می شوند در قسمت تقدیر و تشکر از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی(ره) تقدیر و قدردانی نمایند .

 

با تشکر

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی(ره)