ساختار فیزیکی و امکانات واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی  با مساحت حدود 24 مترمربع درساختمان آموزش بیمارستان آیت الله طالقانی(ره) واقع شده است. این واحد دارای یک اتاق کار می باشد. امکانات و وسایل موجود در اتاق شامل دو دستگاه کامپیوتر، دو عدد میز کار،  به همراه صندلی است. اتاق دارای امکانات لازم برای حضور  فراگیرن، اساتید و مراجعه کنندگان به واحد می باشد.