واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی(ره) از شهریور سال 1400 با اخذ مجوز از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شروع به فعالیت کرد. این واحد به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایه گذاری شده است. لذا هدف آن ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت انجام پژوهش و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام پژوهش می باشد.

اهدف نهایی از راه ­اندازی این واحد:

گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی

توانمند سازی اعضاء محترم هیأت علمی بالینی در کلیه زمینه­ ها از طریق ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش

اجرای کارگاههای منظم

در این راستا ارائه خدمات جانبی به منظور تسهیل دسترسی به امکانات لازم با توجه به محدودیت وقت اعضاء هیأت علمی بالینی و مزیت نسبی ارائه این خدمات در محل کار این عزیزان مد نظر قرار گرفته است.